Usein kysyttyä


Missä ja miten kursseja voi suorittaa?

Waterin toimisto sijaitsee Tampereella, mutta opetusta järjestetään useissa Suomen kaupungeissa.

Opetus tapahtuu lähiopetuksena kerran kuukaudessa, ellei kurssiesitteessä toisin mainita. Joitakin aineita
on mahdollista opiskella myös internetissä. Nämä koulutukset sisältävät lisäksi mahdollisia
lähiopetuspäiviä. Lähiopetus tapahtuu viikonloppuisin mutta tarpeen vaatiessa oppilas saa ohjausta koko
opiskelunsa ajan, myös väliviikoilla mm. sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

Mitä Water Koulutuskeskuksessa on mahdollista opiskella?

Water luonnonlääketieteen koulutuskeskus on perustettu vuonna 1998. Nämä 17 vuotta olemme
kouluttaneet täydentävien hoitomenetelmien ammattiterapeutteja. Näillä sivuilla voi tutustua niihin
oppiaineisiin, joita koulutuskeskuksessa on mahdollista opiskella, sekä kurssikohtaisiin aikatauluihin.
Koulutuskeskus järjestää myös lyhyempiä täydentävien hoitomuotojen kursseja.

Terapia-alan opinnot 18 op (486 h)

Saavuttaakseen oikeuden hakeutua Kokonaisvaltaisen terveydenhuollon keskusliitto KTKL

ry:n jäseneksi, henkilön tulee em. terapia-alan opintojen lisäksi suorittaa;

– Luontaisterapia ammattina – osio 3 op (81 h)

– Lääketieteen perusteet 14 op (378 h)

– Ensiapukoulutus 5 op (16 h)

Miten opiskelija työllistyy?

Valmistuneet terapeutit toimivat useimmiten itsenäisinä ammatinharjoittajina omalla vastaanotollaan, tai
terapeuttien yhteisellä vastaanotolla. Useat opiskelijat aloittavat terapiatyön aikaisemman työn ohessa ja
siirtyvät vähitellen kokoaikaisiksi terapeuteiksi. Siirtyminen tapahtuu pehmeästi, sillä kurssit ovat
monimuoto-opiskelua, jossa oppilas tekee opiskelun aikana sekä valvottuja hoitoharjoituksia että
dokumentoituja hoitoja. Näin asiakaskuntaa kertyy vähitellen. Ammattitaitoa on hyvä ylläpitää  täydennyskoulutuksilla.

Miten toimin jos minulle tulee este päästä osallistumaan kurssille?

Ilmoittautumiset kurssille tulee tehdä  21 vrk ennen ilmoitettua alkamisen päivämäärää! Koulutuksiin ja
kursseille ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumismaksu on kahden kurssiviikonlopun hinta, joka tulee
olla maksettuna 21 vuorokautta ennen kurssin alkamisen päivämäärää. Lähiopetuksen hinta on
kurssikohtainen ja kerrottu toimiston osoitteesta tilattavassa kurssiesitteessä. Ilmoittautumismaksu hyvitetään kahden viimeisen lähiopetusviikonlopun hinnassa. Ilmoittautumismaksua ei palauteta.
14 vuorokautta ennen kurssin ilmoitettua alkamisajankohtaa, tai sitä myöhemmin tehdystä peruutuksesta
veloitetaan kahden kuukauden lähiopetuskurssien hinta. Mikäli kurssille on ilmoittautunut mutta jättää
saapumatta paikalle, kouluttajalle syntyy oikeus periä kahden kuukauden kurssimaksujen täysi hinta
ilmoittautuneelta.
Mikäli henkilöllä on este saapua ensimmäiseen lähiopetukseen, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus
koulutuskeskuksen toimistoon osoitteeseen toimisto(a)water-koulutus.fi.

Kurssin keskeyttävä on velvollinen suorittamaan kahden kuukauden kurssimaksun suuruisen summan
korvauksena koulutuskeskukselle. Ilmoitus keskeytyksestä tulee kuitenkin tehdä 14 vuorokautta ennen
seuraavaa lähiopetusta. Tällainen oppilas saa mahdollisuuden jatkaa seuraavan kurssin mukana, jolloin
hänelle hyvitetään hänen maksamansa ylimääräiset kurssimaksut. Jatkaminen seuraavalla kurssilla edellyttää oppilaalta ajantasaisesti päivitetyn koulutuskeskuksen opintopäiväkirjan esittämistä vastaavalle opettajalle.

Vyöhyketerapeutin ammatin omaksuminen ja todistuksen saaminen edellyttävät oppilasta olemaan läsnä
teorian ja käytännön lähiopetuksissa, sekä osallistumaan ulkopuolisten asiakkaiden hoitoharjoituksiin
sovittuina aikoina joka on edellytys näyttöhoidon antamiselle. Kurssin nopeasta etenemisaikataulusta johtuen poissaolot peräkkäisistä lähiopetuksista eivät ole sallittuja. Oppilaalla on oikeus olla pätevästä syystä pois yksi lähiopetuskerta lukukaudessa. Poissaolosta riippumatta hänen tulee suorittaa kuukausittainen kurssimaksu saamallaan laskulla ja hän saa kyseisen lähiopetuksen opetusaineiston. Samalla hän sitoutuu tutustumaan aineistoon oma-aloitteisesti niin, että  hän kykenee pysymään mukana opintojen tahdissa. Yhdeltä kurssilta poissa olleella oppilaalla on lähiopetuspäivien ulkopuolella käytettävissään opettajan tuki, joka toimii osoitteessa toimisto(a)water-koulutus.fi ja hänellä on mahdollisuus jatkaa ryhmänsä mukana. Useista lähiopetuksista poissa olleelle oppilaalle syntyy oikeus käydä väliin jääneet lähiopetukset vastaavan kurssin mukana myöhemmin ilman erillistä korvausta, jolloin hän on myös oikeutettu todistukseen hyväksytystä suorituksesta.

Miten toimin, koska minulla jo on koululääketieteen peruskoulutus?

Oppilaita, joilla on terveydenhuollon koulutuksia aloittaessaan luontaisopinnot, pyydetään toimittamaan
oikeiksi todistetut todistusjäljennykset koulutuskeskukselle. Mikäli peruslääketieteen opintoja tulee
täydentää, oppilas saa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Kun henkilö on suorittanut
peruslääketieteen opinnot, hänen tulee esittää näistä opinnoista oikeiksi todistetut jäljennykset ja tämän
jälkeen anoa diplomitodistusta.

Miten toimin, koska minulla jo on peruslääketieteen käytyjä kursseja?

Water Koulutuskeskuksen etusivulla, kohdassa Peruslääketiede, ovat tiedot koululääketieteen vaaditusta
opetuskokonaisuudesta.

Kun oppilaaksi hakeutuvalla jo on koululääketieteen opintoja, hän voi saada vapautuksen osittain tai  kokonaan peruslääketieteen vaadituista opinnoista. Lääketieteen kursseja suorittaneiden ja koululääketieteen koulutuksen saaneiden tulee toimittaa todistusjäljennykset Water Koulutuskeskukselle
opiskelun aloittaessaan.

Todistusjäljennykset tulee toimittaa osoitteeseen: PL 104, 33101 Tampere
tai sähköpostiin; toimisto@water-koulutus.fi

Miten toimin, kun haluan aloittaa opiskelun?

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu hakulomakkeella, joka löytyy hakulomake välilehdeltä

Hakulomakkeen voi täyttää internetissä ja lähettää sähköpostina. Sen voi myös tulostaa, täyttää
manuaalisesti, sekä postittaa kirjepostina Waterin osoitteeseen. Water luonnonlääketieteen
koulutuskeskuksessa ei ole varsinaisia hakuaikoja. Hakulomakkeella voi ilmoittautua koulutuskalenterissa
alkavaksi merkitylle ykköskurssille.

Kursseille otetaan edelta suunniteltu määrä opiskelijoita. Mikäli kurssin oppilasmäärä on täynnä
ilmoittautuja siirtyy automaattisesti seuraavaksi alkavalle vastaavalle kurssille. Jokainen ilmoittautuja saa
paluupostissa viestin, joka kertoo hakemuksen saapuneen koulutuskeskukseen. Seuraavaksi hakija saa
kirjeen, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet ensimmäisten lähiopetuspäivien sisällöstä.

Jos hakija ei mahdu alkavalle kurssille, hän saa siitä tiedon kirjeitse ja ilmoituksen seuraavasta
mahdollisesta kurssista. Jos hakijalla ei ole vaadittuja koululääketieteen opintoja suoritettuina, hän mm.
voi käyttää hyväksi tarjoutuneen mahdollisuuden niiden suorittamiselle, ennen pääaineen opintojen
aloittamista.

Montako oppilasta kursseille otetaan?

Luentokursseilla oppilasmäärät voivat olla suuriakin. Käytännön harjoittelutöitä sisältävät kurssit sitä
vastoin ovat oppilasmääriltään rajoitetumpia tai koulutettaessa suurta ryhmää, opetusohjausta on
antamassa varsinaisen opettajan lisäksi apuopettaja. Kurssien toteutuminen edellyttää riittävää
osallistujamäärää.

Olenko liian nuori / vanha aloittamaan opiskelun?

Koulutuksissa ei ole ikärajaa. Opiskelijoiden ikäjakauma on 18 — 65 vuoden välillä ja oppilaiden keski-ikä
30 — 42 vuotta. Ikä ei ole este opiskelulle.

Onko koulutuksiin mahdollista saada opintotukea?

Koulutus on työn ohessa tapahtuvaa monimuoto-opiskelua, jota ei ole Suomessa virallistettu. Näin ollen
pääsääntöisesti, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, siihen ei ole mahdollista saada opintotukea.
Joidenkin oppilaiden työnantajat ovat maksaneet kurssin työntekijällensä. Oppisopimuskoulutuksen
mahdollisuus on myös olemassa, jolloin oppilaan on itse löydettävä halukas työnantaja. On myös
olemassa yrittäjälähtöinen tukijärjestelmä, josta voi kysyä oppisopimustoimistoista.

Onko opetus suomenkielistä?

Waterin opetus on suomenkielistä. Mikäli kurssin opetuskokonaisuus vaatisi vieraskielistä kouluttajaa,
hänen opetuksensa tulkataan suomeksi.

Onko Water Koulutuskeskuksessa peruskoulutus-, tai peruslääketieteen vaatimuksia?

Lähtökohtaisesti opiskelua aloitettavalla ei ole perusvaatimuksia aikaisemman koulutuksen suhteen.
Jokainen oppilas, joka on suorittanut hyväksytysti pääaineen, saa todistuksen siitä. Diplomitodistus
edellyttää keskusliiton vaatiman tuntimäärän (378 h) hyväksyttyä suorittamista. Kun henkilö suorittaa
peruslääketieteen opinnot pääaineesta saamansa todistuksen jälkeen, hänen tulee esittää näistä
opinnoista oikeiksi todistetut jäljennökset voidakseen anoa itselleen diplomitodistuksen.

Water, luonnonlääketieteen koulutuskeskus noudattaa Suomen kokonaisvaltaisen terveydenhuollon
keskusliiton vaatimusta peruslääketieteen opintojen sisällöstä  ja tuntimääristä. Peruslääketieteen
vaadittu kokonaistuntimäärä on 378 h ja koostuu niistä aineista, joita tarvitaan terapeutin työssä.
Perusaineen opintojen aloittamispäivämäärästä oppilaalla on aikaa kolme (3) vuotta suorittaa
peruslääketieteen opinnot ja esittää koulutuskeskukselle niiden todistusjäljennykset.
Vaaditut peruslääketieteen opinnot on mahdollista suorittaa myös Water Koulutuskeskuksessa.

Paljonko opiskelu maksaa?

Water ei peri lukukausimaksuja. Jokainen lähiopetusviikonloppu, jotka pidetään kerran kuukaudessa,
laskutetaan erikseen. Kurssikohtaiset hintatiedot saa Water Koulutuskeskuksen toimistosta osoitteesta
toimisto@water-koulutus.fi tai soittamalla koulutuskeskuksen numeroon 040-587 9558. Samalla voit
pyytää kurssiesitettä, jossa on myös tarkemmat tiedot opintojen sisällöstä.

Koulutuksen kokonaishinta on kurssimaksu kertaa kurssijaksojen määrä. Lisäksi oppilaan täytyy
huomioida peruslääketieteen osuus, joista on mahdollista saada vapautus tai henkilökohtainen
opintosuunnitelma, riippuen aikaisemmin suoritetuista opinnoista.

Saavatko opiskelijat tai työttömät alennusta kurssimaksuista?

Toisin kuin useissa muissa Euroopan maissa, maamme täydentävien hoitomuotojen oppilaitokset tai
niiden opettajat eivät kuulu minkään toimivan tukijärjestelmän piiriin. Kurssit käynnistyvät tulleiden
hakulomakkeiden perusteella, joiden määrästä riippuu kurssitilan tarve, hoitovälineiden määrälllinen tarve
sekä kaikki muu koulutukseen kuuluva, jota ei tueta yhteiskunnan taholta. Näistä syistä alalla ei ole
mahdollista alentaa kurssimaksuja. On erittäin valitettavaa, että vaikka olemme yksi EU-maista, niin
Suomessa ei ole saatu virallistettua luontaisalan koulutusta. Koulutuksen saaneiden terapeuttien hyvä
työllistyminen joka tapauksessa helpottaa yhteiskuntamme paineita vähentämällä työttömyyttä,
terveyskeskusjonoja ja lisäämällä maahamme verotuloja.

Selviydynkö opiskelemisesta ja tenteistä?

Opiskeleminen ei ole vaikeaa, mutta se vaatii tahtoa tehdä järjestelyjä, itsekuria ja työtä. Kohtuuttomien
ongelmien kanssa voit kääntyä koulutuksesta vastaavien puoleen, jolloin tilannetta voidaan miettiä
yhdessä.

Tentteihin valmistautuminen auttaa aikuisopiskelijaa keskittymään olennaisen tiedon sisäistämiseen, joka
tapahtuu kertauksen kautta. Tentit sisältävät monivalintatehtäviä sekä essee-tyyppisesti vastattavia
kysymyksiä. Välitenttien yksi tarkoitus on myös antaa opetuksesta vastaavalle viestiä siitä, mihin asioihin
on syytä kiinnittää lisähuomiota opetuksen edetessä. Tenteistä selviää, kun seuraa lähiopetusta
aktiivisesti, tekee muistiinpanoja ja kertaa tentittävän opetusaineiston ennen tenttiä. Oppilaat saavat
tenteistä aina suullisen palautteen. Kaikkia tenttiaineistoja ei palauteta oppilaille.

Täytyykö oppilaan ostaa kirjoja tai muuta oppimateriaalia?

Oppiaineisto on pääasiassa kurssimonisteissa. Nämä kuuluvat kurssien hintaan. Poikkeus on mm.
homeopatia, jonka opetuksessa käytetään suomenkielisen oppimateriaalin lisäksi vieraskielistä
kirjallisuutta. Nämä kirjat ovat homeopaatin ammatissa korvaamattomia työvälineitä. Tällainen
pakollinen kirjahankinta pyritään tekemään yhteistilauksena, jolloin yksittäisen kirjan hinta on edullinen.

Muut kirjahankinnat ovat suositeltavia, mutta eiväy pakollisia. Tukilukemistoa voi lainata kirjastosta.

Vyöhyketerapia- ja muissa koulutuksissa oppipäivinä tarvittavat välineet kuuluvat kurssin hintaan

Voiko kurssin aloittaa, jos on estynyt olemasta paikalla ensimmäisessä lähiopetusviikonlopussa?

Vuonna 2004 on tehty päätös toimintaperiaatteesta, joka antaa oppilaalle mahdollisuuden aloittaa uutena
opiskelijana vielä kurssin toisessa lähiopetus-osiossa. Hänen tulee myös silloin täyttää hakulomake ja olla
läsnä maksamassaan toisessa lähiopetuksessa, jolloin oppilaan on mahdollista valita kahdesta
vaihtoehdosta;

– saatuaan ensimmäisen kurssikerran aineiston, hän sitoutuu itse tutustumaan sen sisältöön omalla ajallaan tai
– hän voi osallistua vastaavaan kurssiin seuraavan aloittavan oppilasryhmän mukana

Voiko opiskelija käydä työssä ja hoitaa perheen opiskellessaan Water Koulutuskeskuksessa?

Opiskelu on joustavaa ja suunniteltu työssä  käyville henkilöille Jokaisen lukukauden ensimmäisenä
lähiopetuspäivänä sovitaan etukäteen seuraavan puolen vuoden lähiopetuspäivämäärät. Tämä antaa
mahdollisuuden sopeuttaa etukäteen muu elämä opiskeluun ja luo mahdollisuudet jokaiselle kurssilaiselle
olla mukana lähiopetuksessa.

Voiko opiskelun aloittaa, vaikka on aikaisemmin toiminut täysin erilaisella alalla?

Suurin osa Waterin oppilaista on toiminut aikaisemmin toisenlaisella alalla. Oppilaita on teknologian
insinööreistä pitkälle lääketiedettä opiskelleihin. Suurin osa on opiskelemassa itselleen uudenlaista ja
ihmisläheistä ammattia.