Tietosuojaseloste

EU:n uusi tietosuoja-asetus 2016/679 on astunut voimaan 25.5.2018. Asetus koskee erilaisten henkilötietojen käsittelemistä, josta täytyy tehdä kirjallinen sopimus asiakkaan/oppilaan kanssa.

Asetuksessa mainituilla henkilötiedoilla tarkoitetaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.
Oheisessa tiedotteessa / sopimuksessa on selvitys henkilötietojen käytöstä, säilytyksestä ja niiden tuhoamisesta.

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Water,
luonnonlääketieteen koulutuskeskuksen palveluita. Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:
– miten koulutuskeskus käsittelee asiakkaiden henkilötietoja
– minkälaisia henkilötietoja koulutuskeskus voi kerätä asiakkaista
– mihin tarkoituksiin koulutuskeskus voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja
– asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja
Rekisterin ylläpitäjät
–  Water, luonnonlääketieteen koulutuskeskus 2244210-9
Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua
asiakasrekisteriä itsenäisesti muista riippumattomana ja muodostaa tässä tietosuojaselosteessa kuvatun
koulutuskeskuksen.
Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot
– Puhelinnumero: Minna Mattila / Arja Kangas, 040-587 9558
–  Sähköpostiosoite: toimisto@water-koulutus.fi
– Osoite: Finlaysoninkuja 9, 33210 Tampere
Rekisterin nimi
Hoito-asiakasrekisteri / Oppilasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta
Asiakasrekisteriin kerätään koulutuskeskuksen hoito-asiakkaiden ja koulutuskeskuksessa opiskelevien
henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Hoito-asiakkaiden ja
oppilaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon, opiskelun edistämiseen sekä yhteydenpitoon.
Rekisterin sisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen sekä hoidon yhteydessä ja opiskelijaksi hakeutuvan henkilön
yhteydenotossa luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen ja oppilassuhteen
asianmukaiseen hoitamiseen.
Oppilaan hakulomakkeessa häneltä pyydetään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 •  Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Lisätiedot työhistoriasta ja/tai erityistoiveet
  Lisäksi koulutuskeskus voi tallentaa oppilaasta seuraavat tiedot oppilasrekisteriin:
 • Osoite
 • Oppilaan yleistiedot koskien tarjottavaa koulutusta
 • Lisätietoja
 • Hänen opintotehtäviään, dokumentaatioitaan ja todistuksensa
  Hoito-asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot:
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 •  Sähköpostiosoite
 • Diagnoosit
 • Lääkitykset
 • Kontraindikaatiot (hoitoa rajoittavat tai sen estävät seikat)
 • Sairaushistoria
 • Alkuhaastattelulomake
  Hoito-asiakkaasta jää koulutuskeskukselle tieto myös hoidon ajankohdasta.
  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötiedot saadaan, kun hoito-asiakas tekee ajanvarauksen ja saapuu hoitoon ja luovuttaa
  koulutuskeskukselle itsestään henkilötietoja.
  Henkilötiedot saadaan, kun oppilaaksi hakeutuva henkilö lähettää hakulomakkeen, luovuttaa
  koulutuskeskukselle itsestään henkilötietoja ja henkilötunnuksensa todistusta varten.
  Edellä sanotun lisäksi hoitoasiakkaasta ja / tai oppilaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä
  lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla
  hoito-asiakkaalle / oppilaalle soveltuvat palvelut, sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.
  Henkilötietojen luovuttaminen
  Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti
  viranomaisille niin pyydettäessä. Sekä hoitoasiakas-rekisteri, että oppilasrekisteri ovat tallennetut ja suojatut
  siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
  Asiakas / oppilas ymmärtää, että henkilötietojen säilytys on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön
  mukaisesti ja että tietojen käsittelemisessä on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön
  vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

Koulutuskeskus on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin
tietojärjestelmiinsä, kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
Lähtökohtaisesti ainoastaan koulutuskeskuksessa hoidon suorittaneella oppilaalla, sekä sen puitteissa
toimivalla opettajalla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Water koulutuskeskuksen oppilaat ja muut
tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain
edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Koulutuskeskuksen on samalla ilmoitettava, mihin rekisterin tietoja
käytetään tai luovutetaan.
Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
koulutuskeskukselle omakätisesti allekirjoitetussa, tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Tiedon korjaaminen
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai
virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää koulutuskeskusta korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut oikeudet

Water, luonnonlääketieteen koulutuskeskus pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin
täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Water, luonnonlääketieteen koulutuskeskus sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön
vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan
virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä,
annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla / oppilaalla on oikeus kieltää koulutuskeskusta käsittelemästä häntä
koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.