HOMEOPATIAA SUOMEN KIELELLÄ

Water koulutuskeskus on toimintansa alusta, vuodesta 1998 alkaen keskittynyt opetustoiminnan lisäksi täydentävien hoitomuotojen opetusmenetelmien ja koulutusohjelmien kehittämiseen. Collegium for Homeopathic Medicin (Homeopaattisen lääketieteen kollegium) on perustettu Water koulutuskeskuksen yhteyteen ja se kantaa vastuuta Eurooppalaiset laatuvaatimukset täyttävästä homeopatiakoulutuksesta. Opetus tapahtuu suomen kielellä.

Oppilaaksi voi hakeutua käyttämällä sähköistä hakulomaketta, tai postittaa kirjepostissa tulostettu ja täytetty hakulomake. Ilmaisen koulutusesitteen voi tilata numerosta 040- 587 9558 tai sähköisesti osoitteesta toimisto@water-koulutus.fi

HOMEOPATIA

Homeopatia on yksi mielenkiintoisimmista luonnonmukaisista elinvoimaa aktivoivista menetelmistä, jonka avulla saavutetaan merkittäviä tuloksia. Homeopatia on vanha menetelmä, jota ovat käyttäneet jo muinoin kuuluisa kreikkalainen Hippokrates ja sen jälkeen menetelmän ovat tunteneet kaikki historian merkittävät lääkärit. 1800-luvulla elänyt saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann kokosi tietoja tästä puolustusmekanismia stimuloivasta menetelmästä. Hän teki kokeita homeopaattisella tavalla valmistetuilla lääkeaineilla ja kokosi niistä, sekä niiden vaikutuksista kronologisen luettelon joka on käytössä edelleen. Homeopatian kuolematon periaate on luonnon laki – samankaltainen parantaa samankaltaisen (similia similibus curentur). Aine, joka terveelle henkilölle aiheuttaa oireita ja tuntemuksia, voi homeopaattisen käsittelyn jälkeen parantaa sairastuneelta samankaltaiset oireet tai tuntemukset. Kysymys on luonnon toiminnoissa esiintyvistä itsesäätelymekanismeista, joita ohjaillaan homeopatiaa apuna käyttäen.

Homeopatia on hyvin pitkälle Kybernetiikkaa, mikä puolestaan on erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkivaa tiedettä. Ammattihomeopaatilla on massiivinen määrä tietoa tuhansien yksittäisten aineiden vaikutuksista elimistön säätö- ja viestintätapahtumiin.

Homeopaattisen hoidon lähtökohdat

 • stimuloimalla elinvoimaa oikealla tavalla keho saa mahdollisuuden auttaa itse itseään
 • hoito perustuu yksityiskohtaisiin potilastietoihin
 • huomio kiinnitetään fyysisten oireiden ja tuntemusten lisäksi psyykkisiin oireisiin, henkilön elämän tapoihin ja hänen historiaansa
 • hoitamisen kohde on koko ihminen, eikä ainoastaan hänen sen hetkinen tilansa
 • oireet ovat yksilöllinen viesti elinvoiman tilasta ja homeopaattisen lääkeaineen valita perustuu niihin
 • oikein valittu homeopaattinen lääkeaine laukaisee liikkeelle paranemis- ja elpymisprosessin

Homeopatian filosofia ihmisen sairastumisesta on energeettinen, joten myös lääkeaineiden vaikutus toimii energeettisellä tasolla. Jokaiselle henkilölle, jonka elimistö reagoi elinvoiman epätasapainoon sairauden oireilla, valitaan yksilöllisesti oma lääkeaine. Homeopatia soveltuu hoitomuotona sekä akuutteihin että kroonisiin sairaustiloihin. Se sopii lapsille ja aikuisille. Homeopatiaa käytetään myös eläimille.

HOMEOPATIAAN TUTUSTUMISKOULUTUS / ENSIAPUAPTEEKI

Järjestämme homeopatiasta myös lyhyempiä kursseja, joissa oppilaan on mahdollista tutustua aiheeseen. Nämä kurssit sisältävät tietoa homeopatian historiasta, filosofiasta, metodista ja koulutus sisältää myös runsaasti lääkeainekuvia.

AMMATTIIN VALMENTAVA KOULUTUS

Täysipainoinen ja homeopatian syvintä olemusta tutkiva koulutus on ehdoton edellytys alan hallintaan kun pyritään tasolle, jossa tietoa kyetään menestyksellisesti käyttämään sairastuneen henkilön hyväksi. Vastuuntuntoisen homeopaatin on lisäksi tunnettava fysiologiaa, anatomiaa, patologiaa, psykologiaa, farmakologiaa, kemiaa, fysiikkaa, sosiologiaa, sekä yleisellä tasolla ymmärrettävä elämään ja elämiseen liittyviä ilmiöitä. Jokaisen taitavaksi homeopaatiksi valmistuvan on varsinaisen aineen opiskelun lisäksi hankittava itsenäisesti tietoa. Homeopaatin pätevyyteen vaaditaan peruslääketieteen tietomäärää, joka vastaa vähimmillään 378 h:n opintoja. Koulutuksen kesto on 4,5 vuotta. Opiskelun voi suorittaa monimuoto-opiskeluna työn ohessa.

Ammattiin valmentava homeopaatin koulutus sisältää homeopatian perusopinnot, lääkeainekuva- luentoja, tenttejä, ohjattua klinikka- ja työohjaus-työskentelyä, ohjattua ryhmätyöskentelyä. Oppilas tekee lopputyön. Koulutus sisältää runsaasti oppimateriaalia.

Opetus tapahtuu suomen kielellä. Englanninkielen taito on homeopaatille tärkeää, mutta puutteellisella kielitaidolla pärjää opiskelun alkuvuosina, joten tämä ei ole este aloittaa homeopatian opiskelemista. Homeopaattinen englanti tulee tutuksi koulutuksen edetessä. Englanninkielen taitojen kehittäminen opintojen ohessa heti alusta alkaen on kuitenkin suositeltavaa. Suuri osa homeopaattisesta kirjallisuudesta on englannin- tai saksankielistä. Collegium for Homeopathic Medicinen oppikirjoista kaksi tärkeintä ovat Materia Medica sekä Schroyens Synthesis. Muu kirjallisuus opintovuosittain / PAINA TÄSTÄ

Ensimmäinen opintovuosi = 10 x lähiopetus-viikonloppua, joista 5 kahden päivän viikonloppua ja 5 kolmen päivän viikonloppua. Kolmen päivän viikonlopuissa 1 klinikkapäivä = 180 h + 40 h lähiopetusta / vuosi

Oppijakso 1

Opetuksen sisältö:

Johdanto klassiseen homeopatiaan:

 • Homeopatian historia / Lääkeainekokeesta Materia Medicaan, Materia Medicasta sairaaseen ihmiseen: China Offcinalis
 • Homeopatian toimintaperiaatteita / Similia similibus curentur, lääkevalmistus potensoiden
 • Muut homeopatiat / Kliininen homeopatia, komplexi-aineiden käyttö homeopatiassa
 • Homeopatian mahdollisuudet ja rajat.

Homeopatian tärkeimmät käsitteet:

 • Elinvoiman toiminta / sairaus- ja terveyskäsite
  • länsimainen käsitys / ns. virallinen käsitys elinvoiman toiminnasta
  • homeopaattinen käsitys elinvoiman toiminnasta
  • Sairastumisen ja parantumisen perusteet
 • Yksilöllinen herkkyys, alttius ja taipumukset
  • mikä on akuutti- ja krooninen sairaus
  • mikä on miasmi
  • henkilökohtainen reagointi / elimistön eri osa-alueet / ei itsestään selvyyksiä

Johdanto farmasiaan ja posologiaan:

 • Homeopaattisten lääkkeiden valmistaminen
 • Potenssit ja annostelu
 • Akuutin ja kroonisen sairauden erot
 • Akuutti sairaus ja sen hoitaminen
 • Ensiapuapteekki
 • Influenssa ja kuumeen hoito
 • Korvatulehdukset ja muita sairauksia

Homeopatian Filosofia

 • Organonin aforismit (§ 1 – § 71 = health, disease, cure and the Principles of cure)
 • Organonin aforismit (§ 72 – § 81) = Understanding diseases)
 • Organonin aforistmit (§ 264 – § 271 = Preparation of medicines)

Materia Medica

 • Lääkeainekuvia / 40 suurta lääkeainekuvaa (primary remedies), 35 yleistä lääkeainekuvaa
 • Materia Medican käyttöä

Repertory

 • Johdanto Repertoryn käyttöön / periaatteet ja harjoituksia

Opetusklinikka

 • 40 tuntia kliinistä homeopatiaa / tapausseurannat / 5 lähiopetus päivää / opintovuosi
 • Homeopaattista englantia

Itsekehitys

 • Ammattivalmius terapeuttina toimimiseen / itsensä kehittäminen (etiikka, moraali, homeopaatin rooli hoitotyössä)
 • Itsekehityksen viikonloppu

Ensimmäisen opintovuoden koulutus sisältää lisäksi tehtäviä / kotitehtäviä:

 • Pienryhmätyöskentelyä / paperitapauksia
 • Materia Medican ja Repertoriumin käyttöön, sekä filosofiaan liittyviä kotitehtäviä

Toinen opintovuosi = 10 x lähiopetus-viikonloppua, joista 5 kahden päivän viikonloppua ja 5 kolmen päivän viikonloppua. Kolmen päivän viikonlopuissa 1 klinikkapäivä = 180 h + 40 h lähiopetusta / vuosi

Oppijakso 2

Opetuksen sisältö:

 • Mikä on krooninen sairaus / kroonisen sairauden hoito
 • Heringin periaatteet, aggraavatio, kerrokset ja paranemisen esteet
 • Oikea hoitotapa / mitä pitää hoitaa
 • Johdanto Miasma- teoriaan. Materia Medica NOSODIT
 • Metodologia/ lääkeaineen määritteleminen / erilaiset tavat
 • Asiakashaastattelun yleisperiaatteet
 • Asiakashaastattelu / tiedon kokoamisen syvennetty käsittely / anamneesi
 • Analyysiohjausta / tapausanalyysi / tekniikat
 • Differential Diagnosis. Mikä se on ja miten sitä käytetään
 • Elinvoiman arviointi / potenssivalinta
 • Lääkeainekokeet: merkitys, periaatteet ja käytännön toteutu
 • Lasten homeopaattinen hoitaminen (anamneesi lapsesta)
 • Homeopatia ja synnytys

Filosofia

 • Organonin aforismit (§ 204 – § 209 = The chronic Miasms)
 • Organonin aforismit (§ 82 – § 99 = Taking the case)
 • Organonin aforismit (§ 146 – § 203 = Homeopathic treatment of diseases)
 • Organonin aforismit ( § 272 – § 285 Administration of medicines)
 • Organonin aforismit (§ 105 – § 145 Acquiring knowledge of medicines)
 • Chronic Diseases, Hahnemann

Materia Medica

 • Materia Medican käyttöä
 • Lääkeainekuvia 55 suurta lääkeainekuvaa (primary remedies), 45 yleistä lääkeainekuvaa

Repertory

 • Repertoryn käytön harjoituksia

Opetusklinikka

 • 40 tuntia kliinistä homeopatiaa / tapausseurannat
 • Homeopaattista englantia

Itsekehitys

 • Ammattivalmius terapeuttina toimimiseen / itsensä kehittäminen (etiikka, moraali, homeopaatin rooli hoitotyössä)
 • Oma kehittyminen homeopaattisena ihmisenä / terapeuttina
 • Itsekehitys – viikonloppu

Toisen opintovuoden koulutus sisältää lisäksi tehtäviä / kotitehtäviä:

 • Pienryhmätyöskentelyä / paperitapauksia
 • Materia Medican ja Repertoriumin käyttöön, sekä filosofiaan liittyviä kotitehtäviä

Kolmas opintovuosi = 10 x lähiopetus-viikonloppua, joista 5 kahden päivän viikonloppua ja 5 kolmen päivän viikonloppua. Kolmen päivän viikonlopuissa 1 klinikkapäivä = 180 h + 40 h lähiopetusta / vuosi

Oppijakso 3

Opetuksen sisältö:

 • Lopputyön ohjaus / aihe ja suunnitelma ( päivämääristä sopiminen)
 • Ennuste / prognoosi paranemisprosessissa
 • Lääkeaine-reaktiot
 • Toisen lääkkeen määrääminen, tapausseurannat ja ylläpitohoito
 • Tukahduttaminen / suppression

Filosofia

 • Organonin aforismit ( § 245 – § 263 Case Management)
 • Miasmat (Psora, Sycosis, Syphilis)
 • Miasmat (Tuberculinic, Carcinogen)
 • Chronic Diseases, Hahnemann (syvennettyä opetusta)

Materia Medica

 • Materia Medican käyttöä
 • Loput koulutukseen kuuluvat lääkeainekuvat
 • Materia Medica groups (Plant families, Periodic table)
 • Remedy’s group analysis (Sankaran, Scholten, Mangialavori)

Repertory

 • Repertoryn käyttöharjoituksia
 • Repertoryn syvennettyä opetusta/otsikoiden (rubriikkien) ymmärtäminen

Opetusklinikka

 • 40 tuntia kliinistä homeopatiaa / tapausseurannat
 • Homeopaattista englantia

Itsekehitys

 • Ammattivalmius terapeuttina toimimiseen / itsensä kehittäminen (etiikka, moraali, homeopaatin rooli hoitotyössä)
 • Oma kehittyminen homeopaattisena ihmisenä / terapeuttina
 • Itsekehitys- viikonloppu

Kolmannen opintovuoden koulutus sisältää lisäksi tehtäviä / kotitehtäviä:

 • Pienryhmätyöskentelyä / paperitapauksia
 • Materia Medican ja Repertoriumin käyttöön, sekä filosofiaan liittyviä kotitehtäviä

Neljäs opintovuosi = 10 x lähiopetus-viikonloppua, joista 5 kahden päivän viikonloppua ja 5 kolmen päivän vii-konloppua. Kolmen päivän viikonlopuissa 1 klinikkapäivä = 180 h + 40 h lähiopetusta / vuosi

Oppijakso 4

Opetuksen sisältö:

 • Syvennettyä Materia Medican opiskelua ja tapausanalyysimenetelmiä / analyysin tekemisen harjoituksia henkilö- ja videotapauksilla
 • Homeopatia ja rokottaminen / mm. Tinus Smitsin hoitomenetelmä
 • Homeopatia ja mentaalipotilaat / mm. traumat, alitajuiset traumat, seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Homeopatia ja autoimmuuni-sairaudet
 • Homeopatia ja vaikeat lapset / ADHD, PDD-NOS.. / Rokotusvauriot
 • Homeopatia ja kuolema / Terminaali- vaiheessa oleva henkilö

Vastaanoton perustaminen / homeopaatti yrittäjänä

 • Vastaanoton perustaminen, lainsäädäntö. vakuutukset, verotus yms.
 • Homeopaatin itsehoito

Filosofia

Organonin aforismit (§ 210 – § 230 Mental & Emotional Diseases)

Materia Medica

 • Materia Medican käyttö
 • Materia Medican ryhmittelyt (groups / Plant families, Periodic table)
 • Materia Medican lääkeainekohtainen ryhmittely (of remedy groups ) / maidot (lac’s), hapot (acids), hiilet (carbons), linnut (birds) jne.
 • Remedy’s group analysis (Sankaran, Scholten, Mangialavori)

Repertory

 • Repertoryn käyttö (harjoituksia)
 • Repertoryn syvennettyä opetusta jatkuu

Opetusklinikka

 • 40 tuntia kliinistä homeopatiaa / tapausseurannat

Lopputyö / tehtävät

 • 10 omaa harjoitusasiakasta, joista jokaisesta tulee olla vähintään yksi seurantakäynti. Nämä raportoidaan / dokumentoidaan työnohjaajalle ennen diplomikurssia, = 150 t.
 • lopputyön tekeminen, 320 t
 • työnohjaajan johdolla tapahtuva pienryhmätyöskentely jatkuu (10 tapaamista)

Lopputyöt / kokeet

 • kirjallinen teorian diplomikoe
 • käytännön diplomikoe

Itsekehitys

 • Ammattivalmius terapeuttina toimimiseen / itsensä kehittäminen (etiikka, moraali, mikä on homeopaatin rooli hoitotyössä)
 • Oma kehittyminen homeopaattisena ihmisenä / terapeuttina
  • 2 itsekehitys viikonloppua
Lähiopetus Etäopiskelu Yhteensä
Ainekohtaiset perusopinnot
Homeopatia 800 h 980 h 1780 h
Ohjattu hoitoharjoittelu 450 h 450 h
Klinikkatyöskentely 40 h 40 h
Kirjallinen lopputyö ja tentit 470 h
Perusopinnot yht. 1250 h 980 h 2740 h
Pakolliset lisäopinnot
Koululääketieteen perusteet 378 h 297 h 675 h
Ensiapu 1 16 h 16 h
YHTEENSÄ 1644 h 1277 h 3431 h 127 op

*Peruslääketieteen jo suorittaneita pyydetään toimittamaan opinnoistaan todistusjäljennökset oppilaitokseen. Opiskelijan jolla ei ole terveydenhuollon koulutusta, tai lääketieteen opintoja suoritettuna, täytyy ne suorittaa (378h). SPR:n ensiapukurssi 1(16h) vaaditaan jokaiselta päivitettynä.